———   COMPLEX RAFAŁ GAJDA    ———

Przeglądy instalacji spalinowych i wentylacyjnych

Skontaktuj się z nami!

Oferujemy także usługi sprawdzenia stanu technicznego przewodów wentylacyjnych i spalinowych


Zgodnie z Ustawą, przewody spalinowe i wentylacyjne powinny być sprawdzane w trakcie kontroli instalacji gazowej, gdyż są one istotnym elementem jej prawidłowego funkcjonowania. Jednak część zarządców budynków, kontrole instalacji wentylacyjnej czy spalinowej zleca w osobnych terminach. Wykonujemy także kontrole  wentylacji grawitacyjnie i mechanicznej dla budynków niewyposażonych w instalację gazową oraz w garażach podziemnych czy wielopoziomowych. W przypadku złych parametrów działania wentylacji, dokonujemy inspekcji kanałów za pomocą kamer, co umożliwia nam udokumentowanie stanu technicznego kanałów  oraz ustalenie blokad zmniejszających ciąg. W kanałach wentylacyjnych najczęściej znajdujemy gniazda ptaków, jednak zdarzają się także rolki wełny szklanej, styropian, czy zaprawa budowlana.

Zakres prac kontrolnych

Zgodnie z Rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych określa wymagania wobec zarządców budynków dotyczące między innymi wentylacji oraz kanałów i przewodów spalinowych i dymowych.

Rozdział 6 wspomnianej ustawy nakazuje zarządcom budynków utrzymywane kanałów wentylacyjnych w stanie technicznym zapewniającym sprawność i niezawodność funkcjonowania, tj.

1) pełną drożność i szczelność przewodów i urządzeń,
2) utrzymanie pełnego wymaganego przekroju kratek wentylacyjnych,
3) realizację wymaganych robót konserwacyjnych i remontowych,
4) realizację zaleceń pokontrolnych wydawanych przez upoważnione organy kontroli i nadzoru,
5) w razie uzasadnionej potrzeby - kontrolę stanu technicznego instalacji i urządzeń wentylacyjnych.

Użytkownikom lokali przypominamy, że zgodnie z § 27. Wprowadzanie jakiejkolwiek zmiany w instalacji i urządzeniach wentylacyjnych w lokalu wymaga wcześniejszego uzyskania zgody właściciela budynku.

Naszą ofertę kierujemy przede wszystkim do zarządców:

  • Wspólnot mieszkaniowych / spółdzielni mieszkaniowych,
  • Placówek edukacyjnych (uczelnie, szkoły, przedszkola, hale sportowe),
  • Hoteli i pensjonatów,
  • Obiektów biurowych,
  • Sektora publicznego (Poczta Polska, PKP)
  • Zakładów przemysłowych, hal produkcyjnych i magazynowych
  • Jednostek wojskowych
  • Obiektów handlowych w tym sieci handlowych i galerii
  • Szpitali oraz obiektów szeroko rozumianej służby zdrowia
  • Stacji paliw

Rozdział 7 Użytkowanie kanałów i przewodów spalinowych oraz dymowych

§ 25. 1. 2.  Kanały i przewody spalinowe i dymowe w okresie ich użytkowania powinny zapewniać możliwość odprowadzania spalin powstałych w procesie spalania paliw, zgodnie z założonymi warunkami.
§ 26. 1. Kanały i przewody spalinowe oraz dymowe w budynku powinny być utrzymywane w stanie technicznym zapewniającym skuteczne i niezawodne ich funkcjonowanie.
2. W okresie użytkowania kanałów i przewodów, o których mowa w ust. 1, należy zapewniać:

1) ich drożność oraz szczelność,
2) realizację planu remontów przez osoby posiadające kwalifikacje, o których mowa w art. 62 ust. 6 ustawy,
3) nadzór nad realizacją robót konserwacyjnych, napraw i wymian oraz nadzór nad wykonawstwem usług związanych z realizacją zaleceń wynikających z okresowych kontroli w lokalach,
4) realizację zaleceń pokontrolnych wydawanych przez upoważnione organy kontroli i nadzoru,
5) w razie uzasadnionej potrzeby - kontrolę stanu technicznego tych kanałów i przewodów.
§ 27. Wprowadzanie jakichkolwiek zmian w kanałach i przewodach spalinowych lub dymowych w lokalu wymaga wcześniejszego uzyskania zgody właściciela budynku.

Complex Rafał Gajda
Kwiska 158
54-210 Wrocław