———   COMPLEX RAFAŁ GAJDA    ———

Przeglądy instalacji gazowych

 

Zakres kontroli instalacji gazowej:


Zgodnie z art. 62 ust. 1 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. z późn. zm. „Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli: 1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: (…) c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)”. Przepis ten dotyczy wszystkich obiektów budowlanych, które wyposażone są w instalację gazową, w tym budynków jednorodzinnych i zagrodowych. 

W budynkach mieszkalnych i usługowych kontrola obejmuje sprawdzenie stanu technicznej sprawności elementów instalacji:

 • łatwość dostępu do zaworów i kurków,
 • sprawdzenia przejść przewodów przez ściany budynków,
 • sprawdzenia stężenia gazu w piwnicach,
 • kontroli szczelność instalacji gazowej (poziomów i pionów ) w tym  połączeń gwintowanych i kurków,
 • stężenia gazu na górnych piętrach w budynkach wyposażonych w sanitarne kanały zbiorcze,

W mieszkaniach/lokalach u odbiorców indywidualnych kontrola obejmuje sprawdzenie:

 • szczelność instalacji gazowej (poziomów i pionów)
 • stężenia gazu we wnękach gazomierzowych, szczelności połączeń i stanu gazomierza,
 • stanu aparatów gazowych w lokalach, prawidłowości ich działania i przebiegu procesu spalania,
 • stanu elastycznych połączeń przyborów gazowych pod kątem zgodności z wymaganymi atestami,
 • sprawdzenie ciągu w kratkach wentylacyjnych
 • sprawdzenie prawidłowości wentylowania pomieszczeń gdzie znajdują się urządzenia gazowe poprzez ocenę zabudowy kratki w drzwiach kuchni i łazienki, a w przypadku pomieszczeń w których zamontowane jest urządzenie wieloczerpalne lub kocioł c.o., kratki umieszczonej w ścianie zewnętrznej pomieszczenia (tylko dla urządzeń pobierających powietrze z pomieszczenia)
 • ocena podłączenia do przewodów wentylacyjnych i spalinowych stanu przewodów spalinowych (w tym miejscu pragnę przypomnieć, że zgodnie z Dz. U. 2002 r. nr 75 poz. 690 §156 przewody spalinowe lub powietrzno-spalinowe są wyposażeniem instalacji gazowej),
 • ujawnienie lokali w których lokatorzy korzystają z butli LPG (zgodnie z Ustawą, korzystanie z butli LPG w budynku podłączonym do sieci gazowej, jest zabronione)

Po kontroli: Po zakończeniu okresowej kontroli należy sporządzić protokół. W Dzienniku Ustaw Nr 74 poz. 836 z 1999 r. określone jest, co taki protokół powinien zawierać opis:

 • stanu technicznego elementów budynku objętych kontrolą,
 • rozmiarów zużycia lub uszkodzenia elementów, o których mowa w pkt. 1,
 • zakresu robót remontowych i kolejności ich wykonywania,
 • metod i środków użytkowania elementów budynku narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników,
 • zakresu niewykonanych robót remontowych zaleconych do realizacji w protokołach z poprzednich kontroli okresowych,
 • podpis osoby wykonującej przegląd wraz z numerem uprawnień budowlanych lub numerem dodatkowych kwalifikacji w zakresie wykonywania dozoru nad eksploatacją instalacji gazowych,
 • oraz wniosek końcowy czy instalacja jest sprawna jako całość i czy może być użytkowana przez kolejny rok.

Complex Rafał Gajda
Kwiska 158
54-210 Wrocław